LOGO
 
   
line decor
   NYITÓLAP  ::                         ARGENTINA   BRASIL   CHILE   COSTA RICA   PARAGUAY   URUGUAY   VENEZUELA  
line decor

 
 
 
 
 
 
 
ALAPSZABÁLY

A Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége alapszabálya
2010, május 18

1. Név, székhely és működési esztendő
1.1. A szövetség neve:
Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége (LAMOSZSZ)
bejegyzett egyesület.
1.2. A szövetség székhelye: Pillanatnyilag Caracas. 
1.3. A szövetség költségvetési éve megegyezik a naptári évvel.

2. A Szövetség célja és feladata
2.1. A Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek összefogása, munkájuk össze-hangolása a magyar nyelv és kultúra megőrzése, művelése és ismertetése érdekében.
2.2. Az országos tagszerveztek érdekképviselete Magyarország és a Nemzetközi Közösség szerveinél.
2.3. A magyar nemzet érdekképviselete a Nemzetközi intézményeknél.
2.4. A népek közötti megértés elősegítése.
2.5. A szövetség kizárólag és közvetlenül csak közhasznú célokat szolgál. A szövetség önkéntesen végzett társadalmi munkát folytat és nem szorgalmaz elsősorban saját hasznát elősegítő célokat.
2.6. A szövetség kormányoktól független és nem folytat pártpolitikai tevékenységet.

2.7. A szövetség feladatai:
* A tagszervezetek számára információs központ létesítése.
* Rendszeres tájékoztatás az összmagyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről.
* Kulturális, tudományos és jótékonysági rendezvények szervezése.

3. Tagság
3.1. A szövetség rendes tagja lehet minden latin-amerikai ország központi szervezete, amelynek alapszabálya összhangban van a szövetség alapszabályával és amelyet a közgyűlés felvesz. Központi szervezet hiányában azon szervezet vagy csosportosulás, amelyet a közgyűlés mint az illető országban representatív magyar szervezetet elismer.
3.2.. Minden országból rendes tagként csak egy központi szervezet vehető fel. 3.3. Rendkívüli és pártoló tagként felvehetők más szervezetek is. Tevékenységük módját és feltételeit a közgyyűlés állapítja meg.
3.4. A rendes és rendkívüli tagszervezetek a közgyűlés által számukra megállapított és általuk elfogadott összegű tagdíjjal járulnak hozzá a szövetség működéséhez. A tagdíj pontos befizetése kötelező.
3.5. A tagság megszűnik az illető tag kilépésével,  az országos szervezet feloszlásával vagy a közgyűlésnek a jelenlevő rendes tagok kétharmados szótöbbségével hozott határozata által.

4. Az országos tagszervezetek jogai és kötelességei
4.1. A tagszervezetek joga a javaslattevés, választás és szavazás. Minden tagszervezet tagja választható. Ezen felül a közgyűlésen gyakorolják az alapszabályban rögzített jogokat.
4.2. A szövetségbe való belépés nem gátolja a tagszervezetek önállóságát.

5. A szövetség szervei
5.1. A szövetség szervei:
* Közgyűlés.
* Elnökség.
* Pénztári ellenőrök.
* Felügyelő bizottság.

6. Közgyűlés
6.1. A közgyűlés a szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve.
6.2. A rendes közgyűlést az elnök hívja össze évenként. A meghívót és a közgyűlés napirendjét hat héttel a közgyűlés előtt kell kiküldeni.
6.3 A rendkívüli közgyűlést az elnök hívja össze, ha az elnökség vagy a rendes tagszervezetek több mint egynegyed része kéri az összehívást. Ebben az esetben egy tízhetes meghívási  időt kell betartani. Sürgős esetben rendkívüli közgyűlési határozat hozható írásbeli (beleértve drótposta és telefax is) szavazás útján, amennyiben minden rendes tag ebbe beleegyezik. A határozatról és a szavazatmegoszlásról minden tagszervezet írásban értesítendő.
6.4. A tagszervezetek napirendi javaslatai csak akkor vehetők fel utólag a napirendbe, ha azokat legalább két héttel a közgyűlés időpontja előtt az elnökséghez írásban benyújtották.
6.5. Határozati javaslatok, amelyek nincsenek napirenden, csak akkor kerülhetnek tárgyalásra, ha a közgyűlés többsége ezt elfogadja. Ezek azonban nem vonatkozhatnak alapszabály-változtatásra, szövetségi szervek választására és a szövetség feloszlatására.
6.6. Minden tagszervezetnek egy szavazata van.
Szavazási joggal csak az a tagszervezet élhet, amelyik a tagsági díj befizetésével nincsen elmaradva.
6.7. Minden tagszervezet képviselhet legfeljebb egy másik tagszervezetet, ha erről írásbeli megbízólevele van.
6.8. Minden szabályosan összehívott közgyűlés határozatképes, ha a tagszervezeteknek több mint a fele (50% + 1) képviselve van. Határozatokat egyszerű szavazattöbbséggel hoznak. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata duplán számít.
6.9. Alapszabály- módosításhoz  valamint a szövetség feloszlatásához a jelenlévő szavazatok háromnegyede szükséges.
6.10. A közgyűlés:
* Meghallgatja az elnökség, a pénztárellenőrök,  a felügyelő bizottság és a a szakmai bizottságok  beszámolóit és dönt elfogadásukról.
* Megvitatja és jóváhagyja a következő működési év költségvetési tervét.
* Választások előtt megválasztja a jelölőbizottság tagjait.
* Megválasztja a szövetség elnökét, azután a szövetség elnökhelyetteseit együttesen, végezetül az elnökség többi tagját együttesen. Az elnökség tagjainak választása titkos szavazással történik, közfelkiáltásos választás tilos.
* Megválasztja a pénztári ellenőröket.
* Megválasztja a felügyelő bizottság tagjait.
* Megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítőket.
* Jóváhagyja vagy elveti más szervezetekkel megkötött megállapodásokat.
* Meghatározza a tagdíj nagyságát és fizetési módját.
* Határoz az alapszabály módosításáról.
* Határoz a küldöttek és az elnökség javaslatairól.
* Határoz a szövetség feloszlatásáról.
6.11. A közgyűlést az elnök, vagy valamelyik elnökhelyettes vezeti le. Ezek akadályoztatása esetén a közgyűlés ülésvezetőt választ.
6.12. A közgyűlés határozatairól jegyzőkönyv készül, amelyet az ülésvezető és a jegyzőkönyvvezető írnak alá. A jegyzőkönyvet a közgyűlésen megválasztott hitelesítők hitelesítik, esetleg helyesbítik.

7. Elnökség
7.1. Az elnőkség az elnökből, két elnökhelyettesből és négy további választott elnökségi tagból áll. Ezek csak természetes személyek lehetnek, és tartozniuk kell egy tagszervezethez. Csak rendes tagszervezetekből választhatók az elnökségi tagok.
7.2. A megválasztott elnökség tagjainak hivatali ideje három esztendő és a következő választásig tart.
7.3. Az elnökség feladata a szövetség vezetése és irányítása az alapszabály értelmében.
7.4. Az elnökség csak a szövetség vagyonának nagysága mértékében vállalhat anyagi kötelezettséget.
7.5. A szövetség közjogi és magánjogi képviseletére csak két elnökségi tag együttesen jogosult.
7.6. Az elnökség a tagjai közül kinevez egy pénztárost, aki a könyvelést és pénzkezelést vezeti, elkészíti az éves gazdasági beszámolót és a következő költségvetési év költségvetését.
7.7. A pénzkezelés rendjét az elnökség szabályozza.
7.8. Az elnökség a tagjai közül kinevez egy titkárt, aki a közgyűlések és elnökségi ülések jegyzőkönyveit készíti, a szövetség tagnyilvántartását vezeti, gondoskodik a hivatalos iratok tárolásáról.
7.9. Az elnök évenként legalább egyszer hívja össze az elnökséget. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha négy elnökségi tag ezt szükségesnek látja. Az elnökségi ülés határozatképes, ha négy elnökségi tag jelen van. A határozatokat egyszerű szavazattöbbséggel hozzák. Személyes ügyekben az érintett elnökségi tag nem szavazhat.
7.10. Az elnökség a munkamegosztás elvét követi és munkacsoportok szervezését támogatja.
7.11. Két közgyűlés között az elnökség szakmai bizottságokat bízhat meg.
7.12. Az elnökség együttműködési szerződést köthet működési területén kívüli országos, vagy az egész világra kiterjedő magyar szervezetekkel. Ezeket a szerződéseket a közgyűlés véglegesíti háromnegyedes többséggel.

8. Szakmai bizottságok
8.1. Szükségnek megfelelően alakulnak szakmai csoportok az elnökség javaslatára.
8.2. Az elnökség által létrehozott ideiglenes szakmai bizottságokat a közgyűlés véglegesíti, vagy megszünteti.

9. Pénztári ellenőrök
9.1. A közgyűlés három évre két pénztári ellenőrt választ. Ezek csak természetes személyek lehetnek, különböző tagszervezethez tartozniuk kell és nem lehetnek elnökségi tagok.
9.2. A pénztári ellenőrök vizsgálják az elmúlt év pénzügyi helyzetét és a pénztár vezetését. Ehhez kapcsolódik a tevékenységhez kötődő anyagi felelősség vizsgálata. Erről az elnökségnek időben írásbeli jelentést adnak, és erről a közgyűlésen beszámolnak.

10. Felügyelö bizottság.
10.1. A közgyűlés három évre választ egy három tagból álló felügyelő bizottságot. Ők csak természetes személyek lehetnek, különböző tagszervezetekhez kell tartozniuk és nem lehetnek elnökségi tagok.
10.2. A felügyelö bizottság vizsgálja felül az alapszabály megsértésével kapcsolatosan beérkezett panaszokat, és ezekről jelentést nyújt be az elnökségnek, majd beszámol a közgyűlésen.

11. A szövetség pénzbeli forrásai
11.1. A szövetség feladatvégzésének anyagi fedezetét a következő források biztosítják:
* Tagdíj.
* Projekt-kérvények és pályázatok alapján elnyert támogatások.
* Önkéntes adományok.
* A magyar parlament és közérdekű alapítványok esetleges támogatása.
11.2. A szövetség anyagi eszközei az alapszabályban meghatározott célokra fordítandók.
11.3. A szövetségeshez nem tartozó szervezetek és személyek anyagi támogatása csak az elnökség határozata alapján fogadható el. Ezen összegeket az évi jelentésben külön kell feltüntetni.

12. Záró rendelkezés
12.1. A szövetség feloszlatása esetén, amely feloszlatást az elnökség dönt el, a felszámolást az elnökség hajtja végre. A kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont csakis magyar közérdekű jótékony célra fordítja.

Ezen szabályzat a Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége (LAMOSZSZ) alakuló ülésén 2004 február 20án, az alanti, latin-amerikai országos szervezetek fogadták el és csatlakoztak mint alapító tagszervezetek:

Országos szervezet:

Aláíró:                                    Aláírás:

 
 
 
           
Adidas Pure Boost X Trainer Timberland Classic 8 Premium Boots Zapatillas ZX adidas España Concepts X Asics 25th Adidas Centaur Jordan Super Fly 3 Adidas Originals Schuhe Damen Adidas Boost Tennis Onitsuka Tiger Sneakers Asics Gel Lyte 3 mbt swiss masai shoes Nike Zoom Kobe 7 Обувь Timberland High Top Boots Air Force 1 Low Air Huarache Sneaker Nike Zoom Hyperrev 2015 Timberland Leather Hiking Boots Air Nike Huarache Cleats Air Max 90 Ultra Superfly Nike Kevin Durant cipők